21.11.2018 Kauppasopimukset 2018: IT2018, JIT 2015 tietosuojapäivitettynä
Aika: 21.11.2018, 08:30-11:30
Paikka: Mannerheimintie 2

Koulutustilaisuudessa käydään läpi uudistuneita IT2018 sopimusehtoja – mikä on muuttunut ja miten. Miten tulee huomioida uusi henkilötietojen käsittelysopimus EHK-liite sovittaessa toimituksista- ja palveluista IT2018-ehdoilla. Mitä eroa on uudella JIT2015 erityisehtoja henkilötietojen käsittelystä suhteessa IT2018 EHK-liitteeseen ja miten erot tulisi huomioida palveluiden tuottamisessa.

Puhujat

Terho-Nevasalo-240x240 (1)

Terho Nevasalo

Osakas, asianajaja HPP Asian­ajo­toi­mis­to Oy

Ter­ho Ne­va­sa­lo on eri­kois­tu­nut avus­ta­maan asiak­kai­ta tek­no­lo­gia-alan oi­keu­del­li­sis­sa ky­sy­myk­sis­sä sekä im­ma­te­ri­aa­lioi­keu­teen sekä tie­to­suo­jaan ja tie­to­tur­val­li­suu­teen liit­ty­vis­sä asiois­sa. Hän työs­ken­te­lee osa­na toi­mis­ton tek­no­lo­gia­ryh­mää vas­tuu­alu­ee­naan ICT -alaan liit­ty­vät toi­mek­sian­not, jois­ta hä­nel­lä on noin 15 vuo­den ko­ke­mus.

Ter­ho neu­voo asiak­kai­ta tie­to­jär­jes­tel­mä­han­kin­nois­sa ja muis­sa säh­köi­sen lii­ke­toi­min­nan ke­hit­tä­mi­seen liit­ty­vis­sä toi­mek­sian­nois­sa. Hä­nel­lä on laa­ja ko­ke­mus eri­lai­sis­ta tie­to­jär­jes­tel­mien han­kin­ta- ja yl­lä­pi­to­so­pi­muk­sis­ta, li­sens­si­so­pi­muk­sis­ta sekä muis­ta ICT-alan so­pi­muk­sis­ta sekä ti­laa­jan että toi­mit­ta­jan nä­kö­kul­mas­ta. Li­säk­si hä­nel­lä on ko­ke­mus­ta laa­jois­ta tie­to­tur­va- ja tie­to­suo­ja­lain­sää­dän­töön liit­ty­vis­tä pro­jek­teis­ta ja ICT-alaan liit­ty­vis­tä oi­keu­den­käyn­neis­tä. Ai­kai­sem­min hän on työs­ken­nel­lyt kon­sul­toin­tiy­ri­tys KPMG:llä la­ki­mie­he­nä vas­taa­van­lai­sis­sa työ­teh­tä­vis­sä.